Adresář

Přímá hmotná pomoc

Tel.: 733 625 952
Hrabinská 458/33, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Danuta Juroszek - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Účelem poskytování přímé hmotné pomoci je zabezpečit osobu či rodinu v mimořádné situaci. Mimořádnou situací se rozumí nečekané výdaje, živelná pohroma, návrat z výkonu trestu a další události podle posouzení odpovědné osoby.

Cílovou skupinou je osoba nebo rodina v územní působnosti Charity Český Těšín.

 

Jakákoliv forma pomoci výše uvedená není nároková a je poskytována dle aktuálních možností Charity Český Těšín.

Seznam lidí

Danuta Juroszek - vedoucí služby