Mimořádné události

Jsme nablízku lidem při mimořádných událostech. Pomáháme při povodních, zemětřesení, požárech a jiných živelných katastrofách na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka. Při těchto událostech spolupracujeme s dobrovolníky, ostatními organizacemi a místní samosprávou a snažíme se mírnit následky v zasažených oblastech.

Poskytujeme:

 • materiální pomoc,
 • fyzickou pomoc,
 • psychologickou pomoc,
 • duchovní oporu.

Koordinátorka pro mimořádné události Diecézní charity ostravsko-opavské:

Mgr. Zuzana Plačková

Sbírka Charity Česká republika - Pomoc pro Ukrajinu

Válka na Ukrajině

Na pomoc lidem zasaženým válkou, která na Ukrajině vypukla 24. února 2022, vyhlásila Charita Česká republika celostátní sbírku Charita pro Ukrajinu. Celocharitní síť nabídla pomoc uprchlíkům příchozím do Česka, i lidem, kteří v zasažených oblastech museli zůstat.
Více informací...

Na vlně pomoci proti bezmoci

Koronakrize

Veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi apod. 
Více informací

Povodňová pomoc

Povodňová pomoc

Charitní pracovníci se zapojují do boje s následky vodního živlu v rámci celé České republiky. Tým Diecézní charity ostravsko-opavské se na území Moravskoslezského kraje podílí na koordinaci povodňové pomoci v součinnosti s ostatními diecézními a oblastními Charitami. V roce 2010 jsme pomáhali při odstraňování následků rozsáhlých povodní v republice.

Informace o zpracování údajů pro účely poskytování pomoci fyzyckým osobám v nouzi

Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČ 701 00 969, DIČ CZ70100969, zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 8/1-00-702/1999 (dále jen „Charita ČR“) a určité lokální Charity, které jsou součástí sdružení Charit v rámci Církve římskokatolické v České republice, jehož základem je přes 300 farních, městských a oblastních Charit (lokální Charity odlišné od Charity ČR se dále nazývají jako „lokální Charity“ a jednotlivě jako „lokální Charita“), spolupracují při poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi.

Za účelem poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi vytvořila Charita ČR a lokální Charity databázi:

 1. Fyzických osob s bydlištěm v České republice, které Charitě ČR poskytují asistenci v případech, kdy Charita ČR poskytuje pomoc lidem v nouzi, jako např. lidem zasaženým povodněmi a jinými mimořádnými událostmi (dále jen „dobrovolníci“) a fyzických osob, které mají zájem poskytovat takovou asistenci (dále jen „zájemci“). Dobrovolníci a zájemci mohou, ale nemusí být, zaměstnanci Smluvních stran či jiných Charit ze sdružení.
 2. Fyzických osob, zasažených povodněmi a jinými mimořádnými událostmi (dále jen „zasažené osoby“).

Dobrovolníci, zájemci a zasažené osoby jsou dohromady nazýváni také jako subjekty údajů.

Při vytváření databáze zpracovávají Charita ČR a lokální Charity osobní údaje subjektů údajů jako správci, když mimo jiné určují prostředky a účely zpracování, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Charita ČR a lokální Charity tímto informují subjekty údajů o zpracování osobních údajů pro poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi. Charita ČR a lokální Charity mohou zpracovávat osobní údaje i pro další účely. O takovém zpracování informují subjekty údajů ve zvláštním dokumentu, který obsahuje i kontaktní údaje na lokální Charity či případného pověřence pro ochranu osobních údajů dané lokální Charity.

1. Společní správci

Charita ČR a lokální Charity jsou společní správci osobních údajů dárců (Charita ČR a lokální Charity jsou dále označovány i jednotlivě jako „správce“ nebo společně jako „správci“ či společní správci“). Lokální Charity spolu s Charitou ČR plní vůči subjektům údajů povinnosti související se zpracováním osobních údajů. Seznam společných správců naleznete v tomto odkaze

Každý ze správců je povinen reagovat na dotazy a žádosti subjektů osobních údajů.

Společní správci odpovídají za škodu, která vznikne při zpracování osobních údajů. Každý ze správců je primárně odpovědný za plnění povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů vůči těm subjektům osobních údajů, od nichž osobní údaje shromáždil.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje, jako je jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • u dobrovolníků a zájemců údaje nezbytné k posouzení, zda může subjekt údajů poskytnout danou pomoc v nouzi, jako jsou údaje o preferovaných činnostech při asistenci, oprávnění k provozování vozidel, očkování, vzdělání, povolání, jazykových znalostech, absolvovaných kursech, relevantních zkušenostech či časové flexibilitě;
 • u zasažených osob údaje nezbytné k posouzení potřebnosti asistence a pro rozhodování o její výši a objemu, jako jsou údaje o členech domácnosti zasažené osoby, druhu zasažení, zejména údaje o zasaženém objektu či potřebách zasažené osoby, včetně finanční pomoci;
 • u zaměstnanců, kteří se mohou podílet na řešení krizových situací, údaje v rozsahu nezbytném ke koordinaci poskytované pomoci a další asistenci při pomoci, zejména údaje o jejich zařazení.

 3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je dobrovolnictví a:

 1. poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi,
 2. vytvoření a vedení databáze fyzických osob poskytujících asistenci v případech, kdy správci poskytují pomoc lidem v nouzi, a které mají zájem začít poskytovat takovou asistenci,
 3. vytvoření a vedení databáze fyzických osob v nouzi, které byly zasaženy povodněmi a jinými mimořádnými událostmi,
 4. vytváření anonymizovaných statistik pro interní účely správců a pro jejich poskytování veřejnosti, včetně médií,
 5. koordinace poskytování pomoci mezi správci a osobami poskytujícímu obdobnou pomoc jako správci,
 6. kontaktování dobrovolníků a koordinace činnosti dobrovolníků.

4. Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů je :

 1. plnění smlouvy, např. smlouvy o poskytnutí pomoci, dobrovolnické smlouvy nebo smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, a,
 2. oprávněný zájem správců spočívající ve vytvoření databáze zájemců a ve vytváření anonymizovaných statistik a efektivním poskytování pomoci díky využívání databáze a koordinaci poskytování pomoci.

5. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:

 1. osoby, které na základě smlouvy poskytují správcům služby administrátora databáze, související podpory a programování,
 2. osoby, které poskytují obdobnou pomoc zasaženým osobám jako správci, např. obce a kraje, spolky, fundace a jiné neziskové a veřejně prospěné osoby či orgány požární ochrany.

6. Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zájemců jsou zpracovávány po dobu 5 let od vyplnění dotazníku sociálního šetření zájemcem, tedy po dobu, po kterou zájemce vyjadřuje přání pomáhat při mimořádných událostech jako dobrovolník. V případě sjednání dobrovolnické smlouvy či smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazku z takové smlouvy.

Osobní údaje zasažených osob jsou zpracovávány po dobu 4 let od poskytnutí pomoci.

7. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekty údajů mají dle Zákona a Nařízení následující práva:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení,
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, tj. zejména právo získat od správců potvrzení, zda správci zpracovávají osobní údaje subjektu údajů,
 • právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 Nařízení,
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud má za to, že správci zpracovávají osobní údaje protiprávně či že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud popírá přesnost osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení,
 • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česká republika.

Subjekty údajů se mohou na Charitu ČR či lokální Charity kdykoli obrátit se žádostí o informace o zpracování jejich osobních údajů nebo uplatnění jejich práv, a to písemně, dopisem doručeným na adresu sídla Charity ČR či lokální Charity nebo e-mailem zaslaným na adresu sekretariat@charita.cz, náležející Charitě ČR, případě na jinou e-mailovou určenou lokální Charitou.

Správci přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem.

Seznam společných správců pro účely poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi

Charita Česká republika

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Olomouc

Diecézní charita Brno

Diecézní charita České Budějovice

Diecézní charita Hradec Králové

Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita ostravsko-opavská

Diecézní charita Plzeň

Oblastní charita Most

Oblastní charita Česká Kamenice

Oblastní charita Liberec

Oblastní charita Sobotka

Oblastní charita Teplice

Farní charita Česká Lípa

Oblastní charita Ústí nad Labem

Farní charita Litoměřice

Farní charita Lovosice

Oblastní charita Rumburk

Oblastní charita Šluknov