Projekty

Kromě kontinuálního poskytování sociálních služeb, realizujeme také sociální projekty. Ty se často zaměřují na cílovou skupinu, se kterou pracují sociální pracovníci ve službách a sociální službu tak doplňují nebo rozšiřují. Projekty jsou většinou jednorázové a trvají od jednoho roku po delší časové období. Jsou financovány z prostředků Evropské unie, státních, krajských, případně obecních rozpočtů nebo z ostatních fondů a nadací. 

Níže uvedené aktuální a realizované projekty jsou řazeny abecedně.

Aktuální projekty

Realizované projekty

Česká rozvojová agentura

2021

Kapacity pro rozvoj III.

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:

 1. Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost 3 partnerských organizací
  z Ukrajiny a Moldavska, a to Caritas Tyachiv, Caritas Mariupol
  a organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“.
 2. Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost 2 pracovníků, visibilitu a efektivnost SHPaRS DCHOO.

Popis projektu:
Záměrem projektu bylo posílit samostatnost, odbornost a kooperaci u nových a stávajících partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku v oblasti fungování nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), spolupráce se zahraničními NNO a rozvojových projektů. Dále pak navýšit odborné kapacity pracovníků SHPaRS DCHOO a rozšířit tak finanční základnu skrze fundraisingový mentoring, budování visibility a jazykovou vybavenost, tím podpořit aplikaci dalších rozvojových a humanitárních projektů na Ukrajině a v Moldavsku.

Projekt „Kapacity pro rozvoj III." byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Web_logo_ČRA-01

Starší realizované projekty

Kapacity pro rozvoj II

Projekt Kapacity pro rozvoj II navázal na úspěšný projekt Kapacity pro rozvoj, který probíhal v roce 2019. Jeho cílem bylo posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a vybraných partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce, navýšit odborné kapacity pracovníků SHPaRS DCHOO a rozšířit tak finanční základnu skrze fundraisingový mentoring, budování visibility a jazykovou vybavenost, a tím podpořit aplikaci dalších rozvojových a humanitárních projektů.

Cíle projektu:

 1. Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost nových a stávajících partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska, a to Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny, Caritas Mariupol a organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“.
 2. Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost pracovníků, visibilitu a efektivnost SHPaRS DCHOO.

Výstupy projektu:

 1. Teoreticko-praktický blok pro rozvoj partnerství v Moldavsku a na Ukrajině
 2. Stáž pracovníků z partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska v ČR
 3. Odpovídající materiálně technické vybavení partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku
 4. Budování brandingu a visibility SHPaRS DCHOO a jejich partnerů
 5. Jazyková vybavenost pracovníků SHPaRS
 6. Upgrade nové databáze (db) podporovaných osob na Ukrajině a podporujících v ČR
 7. Fundraisingový mentoring pro zvýšení dárcovské základny SHPaRS DCHOO

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy, proto byl tento projekt zaměřen na posilování kapacit s partnerskými organizacemi v těchto zemích.

Za poslední roky se Ukrajina, ve které SHPaRS realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně.

Základem pro efektivní ZRS jsou kvalitní a dostatečně vzdělaní partneři. Výstupy z minulého roku posunuly spolupráci i kapacity na obou stranách a zároveň otevřely další oblasti, které jsme mohli díky projektu Kapacity pro rozvoj II ještě více zdokonalovat. Mimo jiné byl vysloven požadavek z ukrajinské strany (Caritas Mariupol), stejně tak ze strany již stávající organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“ v Moldavsku, o předání know how variace projektu Adopce na dálku a Důstojného života, managementu a fungování českých NNO a další.

Projektem přispějeme k navýšení partnerských i našich kapacit v potřebných oblastech a předáme odborné znalosti také našim partnerům, tak, abychom spolu mohli úspěšně vytvářet a realizovat společné projekty a přispět alespoň krůčkem k budování fungující občanské společnosti na Ukrajině i v Moldavsku.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.

Kapacity pro rozvoj

Záměrem projektu Kapacity pro rozvoj byl posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce a ke tvorbě a realizaci dalších rozvojových a humanitárních projektů, také díky studijní návštěvě pracovníků střediska v organizaci Caritas Ukraine.

Cíle projektu:

 1. Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost nové ukrajinské partnerské organizace Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny a moldavské organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“ Grigorauca.
 2. Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost pracovníků SHPaRS DCHOO.

Výstupy projektu:

 1. Teoreticko-praktický blok pro rozvoj partnerství v Moldavsku a na Ukrajině.
 2. Stáž pracovníků z partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska v ČR.
 3. Odpovídající materiálně technické vybavení partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku.
 4. Studijní pobyt v Caritas Ukraine pro pracovníky SHPaRS.
 5. Jazyková vybavenost pracovníka SHPaRS.
 6. Nová databáze (db) podporovaných osob na Ukrajině a podporujících v ČR.

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy, proto byl tento projekt zaměřen na posilování kapacit s partnerskými organizacemi v těchto zemích.

Za poslední roky se Ukrajina, ve které SHPaRS realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně.

Základem pro efektivní ZRS jsou kvalitní a dostatečně vzdělaní partneři. Několik z našich partnerů má zkušenosti v určité oblasti rozvojové spolupráce (například pomoc dětem nebo seniorům), ale nově vzniklé partnerské organizace mají málo zkušeností v oblasti řízení NNO, spolupráce a fungování společných rozvojových projektů. Projekt přispěl k navýšení partnerských i našich kapacit v potřebných oblastech a předal odborné znalosti také našim partnerům, tak, abychom spolu mohli úspěšně vytvářet a realizovat společné projekty a přispět alespoň krůčkem k budování fungující občanské společnosti na Ukrajině i v Moldavsku.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Kontrasty Ukrajiny

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury realizovalo Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2018 projekt s názvem „Kontrasty Ukrajiny“.

Cílem projektu bylo prostřednictvím marketingové kampaně zvýšit informovanost české veřejnosti o aktuálních a rozvojových tématech na Ukrajině a tím i jejich podporu Zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS). Dosažení cíle projektu probíhalo prostřednictvím on-line marketingových nástrojů - sociálních sítí, newsletterů a eventů, kterými byly festival, komentované prohlídky a putovní výstavy. Všechny tyto marketingové nástroje čerpaly z  informací, fotografií a promo videí pořízených z cest na Ukrajinu a Moldavsko. Proto se každá z cest zaměřila na jedno z uvedených témat:

 • Dětské bezdomovectví (Děti ulice)
 • Stáří na Ukrajině
 • Pomoc lidem zasaženým válkou
 • Současná kultura
 • Cestování po Ukrajině

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.

Projekt mediálně podpořil Magazín Patriot.

magazin-patriot-logo

Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II

Projekt „Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II“ byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) realizován v průběhu roku 2016. Hlavním záměrem projektu bylo podpořit informovanost široké veřejnosti a mládeže o rozvojové spolupráci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině a zapojit veřejnost do programů pomoci chudým zemím.

Cílovými skupinami projektu byly široká veřejnost, studenti a žáci základních a středních škol a také české a ukrajinské školy. Pro širokou veřejnost zejména v Moravskoslezském kraji jsme pořádali informační a osvětové akce a distribuovali tištěné a filmové materiály, které pomohou posílit zájem o dané země a témata a podnítit případné zájemce k aktivitám ve prospěch chudých/rozvojových zemí. Pro žáky a studenty byly připraveny přednášky a workshopy přímo ve školách, které navštěvují. Cílovou skupinu představovaly také české a ukrajinské školy, kterým byla nabídnuta možnost vytvořit vzájemná partnerství.

Konkrétní výstupy realizované v rámci projektu můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinu aktivit představovaly aktivity na podporu zvýšení informovanosti široké veřejnosti o aktuální situaci zemí postsovětského prostoru: filmový dokument Důstojný život, druhý ukrajinský festival konaný v Ostravě, publikace o dobrovolnictví na Ukrajině „Dobrovolně na Ukrajině“ a publikace pojednávající o událostech na Majdanu „Střípky z Majdanu“.  Druhou skupinu aktivit představovaly aktivity na podporu posílení povědomí mládeže o ZRS: uskutečněné workshopy na školách a uzavřená partnerství škol. Třetí skupinu aktivit tvořily aktivity na podporu zapojení obyvatel do humanitárních a rozvojových programů pomoci těmto zemím: informační a osvětové akce pro širokou veřejnost, zapojení nových dárců a dobrovolníků.

 Moldavsko a Ukrajina - země blízké a vzdálené

Projekt „Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené“ byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské realizován v průběhu roku 2015. Hlavním záměrem projektu bylo podpořit informovanost široké veřejnosti a mládeže o rozvojové spolupráci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině a zapojení veřejnosti do programů pomoci chudým zemím.

Aktivity projektu byly zaměřeny na několik cílových skupin. Hlavní cílovou skupinou byla široká veřejnost zejména v Moravskoslezském kraji, pro kterou bylo uspořádáno několik informačních akcí a byly pro ni vytvořeny tištěné a filmové materiály, které pomohou posílit zájem o dané země a témata a podnítit případné zájemce k aktivitám ve prospěch těchto zemí. Další skupinu tvořila mládež a studenti a žáci základních a středních škol, pro které byly připraveny přednášky a workshopy na jednotlivých školách. Cílovou skupinou byly také české a ukrajinské školy, kterým byla nabídnuta možnost vytvořit vzájemná partnerství. Nepřímou cílovou skupinu představovaly děti a senioři, které mohli dobrovolní dárci z řad široké veřejnosti finančně podpořit prostřednictvím programů Adopce na dálku a Důstojný život. Dalšími zainteresovanými stranami pak byla média a pracovníci médií, kteří byli informovány o aktivitách našeho střediska. Důležitým výstupem projektu byl vytvořený filmový dokument „Pohled představitelů různých náboženství na události Majdan“ a ukrajinský minifestival, který se uskutečnil v září v Ostravě.

Kapacity pro transformaci

V průběhu roku 2015 byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) realizován projekt „Kapacity pro transformaci“. Cílem projektu bylo posílit a prohloubit odborné kapacity SHPaRS DCHOO v oblasti transformační spolupráce a vytvořit a prohloubit sítě spolupracujících NNO v ČR a na Ukrajině.

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci neziskových organizací -  Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské a pracovníci ukrajinských neziskových organizací (Caritas Oleksandra Chiry Tyachiv, Caritas Melitopol a Ruch Molodych Kaluš).

Aktivity realizované v projektu byly zaměřené na prohlubování odborných kapacit pracovníků SHPaRS DCHOO a na vytváření nové a prohlubování stávající sítě spolupracujících neziskových organizací na Ukrajině prostřednictvím plánování a tvorby sítě partnerů, stáže v partnerských organizacích, setkávání partnerů a společného transformačního projektu.

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crpomoc_horiz_r

Evropská unie

2021

Rekonstrukce objektu pro sociální bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.06.0.56/0.0/0.0/18_104/0009311
Období realizace: 27. 5. 2016 – 28. 2. 2021

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacit a dostupnosti sociálního bydlení ve městě Ostrava, což se promítne do zajištění přístupu stanovených cílových skupin k dlouhodobému nájemnímu bydlení.

Popis projektu:
Projekt řeší problematiku nedostatku sociálních bytů ve městě Ostrava. V lokalitě Ostrava-Kunčičky byla zakoupena nemovitost, ve které bude v rámci projektu vytvořeno 6 sociálních bytů, které budou nabídnuty rodinám s dětmi žijícími v nevyhovujících nebo nestabilních bytových podmínkách. Rodiny tak získají odpovídající a dostupné bydlení, komplexní podporu v podobě sociálních služeb k řešení problémů vedoucích ke špatné sociální situaci rodin a především kvalitní zázemí pro výchovu dětí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

EU a MMR

Starší realizované projekty

Komunitní práce v Osadě míru

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003884

Doba realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

Obyvatelé SVL jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí. Projekt komunitní práce měl za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.

Projekt navázal na komunitní projekt, který byl v SVL Osada míru realizován v průběhu roku 2016 (název: Kunčičky - Osada míru).

Cíle projektu:

 • aktivizace obyvatel Osady míru
 • vytvoření prostorů pro komunikaci
 • udržení a personální stabilizace jádrové skupiny Osady míru, která vznikla v rámci předchozího projektu DCHOO v roce 2016
 • alespoň 3 akce ročně na zvelebení společných prostor v SVL
 • alespoň 3 akce ročně na podporu komunity v SVL

Realizací projektu jsme se snažili podstatně ovlivnit sociální situaci obyvatel v SVL Osada míru, naší snahou bylo:

 • pozitivně změnit sociální klima v SVL Osada míru,
 • zlepšit sousedské vztahy v lokalitě,
 • rozvíjet komunitní aktivity obyvatel v lokalitě,
 • zlepšit stav domů a jejich okolí v důsledku většího zájmu obyvatel,
 • podpořit rozvoj samostatné orientace obyvatel lokality v základních občanských právech a povinnostech a rozvíjet jejich schopnosti uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti.

Výstupem projektu byla také Evaluační zpráva, která obsahuje kromě analýzy projektu a zvolených postupů také opatření, která by měla v budoucnu eliminovat zjištěné nedostatky. V Evaluační zprávě je uveden přehledný souhrn všech poznatků a doporučení, které ze zkušenosti s realizací projektu vyplynuly. Evaluační zpráva je přístupna v elektronické verzi na webových stránkách DCHOO.

Během realizace projektu bylo podpořeno celkem 750 osob.

Projekt Komunitní práce v Osadě míru je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Rozšíření sociální služby Šance domova

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003588

Doba realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

Projekt reagoval na základní potřebu stabilního bydlení velkého množství rodin s dětmi, které žijí v nevyhovujících nebo v nestabilních podmínkách. Jednalo se o rodiny bydlící v prostředí ubytoven, v hygienicky závadných bytech, bydlících bez právního důvodu, nelegálně u příbuzných a známých apod. žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy. Velmi často šlo o romské rodiny, které se navíc potýkají s diskriminací na trhu s byty a čelí i zájmům spekulantů s bydlením. Těmto rodinám projekt nabídnul sociální bydlení doplněné o komplexní odbornou podporu sociální služby. Rozšířila se tak možnost dostupného bydlení pro rodiny a jejich děti, které doposud nemohli být z kapacitních důvodů do sociálního bydlení zařazeny.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zajistit rodinám s dětmi v bytové nouzi příležitost získat odpovídající a dostupné bydlení, aby rodiče těchto dětí měli reálnou možnost vytvořit svým dětem stabilní domov. Cílem bylo rovněž zajištění intenzivní podpory sociální služby těmto rodinám při odstraňování překážek a handicapů, které jim brání řešit samostatně bytovou nouzi. Projektem bylo podpořeno alespoň 50 rodin v bytové nouzi, které byly zařazeny do programu Bydlení s doprovodným sociálním programem (BDSP). Stabilní bydlení a vlastní nájemní smlouvu získaly rodiny, které úspěšně program absolvovaly, a to v bytě, který užívaly po dobu své účasti v projektu jako sociální byt BDSP.

Cílem projektu bylo také odstranění individuálních příčin, které způsobily kritickou bytovou situaci rodiny tak, aby se co nejvíce snížilo riziko nového pádu rodiny do stejných problémů.

Tohoto cíle dosáhly rodiny spoluprací se sociální službou, která rodiny všestranně podporovala při provádění konkrétních kroků dle jejich individuálního plánu.

Realizací projektu byla podstatně změněna sociální situace několika desítek rodin a jejich dětí, kterým bylo zprostředkováno podnájemní bydlení a intenzivní individuální podpora sociální služby.
Důležitým výstupem projektu byla také Evaluační zpráva, která obsahovala návrhy opatření a ucelený přehled všech podmínek a kroků, nezbytných pro úspěšné provozování sociálního bydlení. Zpráva byla prezentována na závěrečné konferenci projektu a pro zájemce je k dispozici na webových stránkách DCHOO.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

S automobily k lepší péči

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002243
Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2018

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence a pečovatelské služby poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské, a to Charitou Český Těšín, Charitou Hlučín a Charitou Studénka na území Moravskoslezského kraje, pořízením 7 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

S automobily do terénu

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2018

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (Charity Frenštát pod Radhoštěm, Charity Frýdek-Místek, Charity Jeseník, Charity Kopřivnice, Charity sv. Martina, Charity Odry, Charity Opava, Charity Ostrava), pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/38.01806

Doba realizace: 2. 2. 2015 – 31. 12. 2015

Cílem projektu bylo pořízení 10 osobních automobilů pro 6 charit - Diecézní charitu ostravsko-opavskou, Charitu Krnov, Charitu Frýdek-Místek, Charitu Třinec, Charitu Nový Jičín a Charitu Frenštát pod Radhoštěm. Vozidla budou využívány k poskytování registrovaných sociálních služeb – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, služby osobní asistence, noclehárnu, azylový dům - a pro zajištění provozních potřeb jednotlivých charit. Díky projektu bude zabezpečena stávající poptávka po sociálních službách a zároveň bude umožněno navýšení její kapacity.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

EU_ROP                                                                      

Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba (dále EDS)

Program Evropské komise, který dává lidem ve věku 18-30 příležitost stát se dobrovolníkem v zahraničí na dobu od 2 do 12 měsíců. Aktivity prováděné během dobrovolné služby se liší a mohou být zaměřeny například na ekologii, práci s dětmi, na životní prostředí a jiné. Projekt se musí konat v jiné zemi, než ve které dobrovolník žije.

Dobrovolník dostává kapesné a také peníze na stravu. Hostící organizace je také povinna pro dobrovolníka zabezpečit bezpečné a řádné ubytování. Cestovní náklady jsou také placeny organizací.

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM V ZAHRANIČÍ

Je ti mezi 18 a 30?
Chceš poznat život v zahraničí a vykonávat přitom smysluplnou činnost?
Chceš cestovat, poznat novou kulturu a život v cizí zemi?
Chceš pomáhat, zdokonalovat se a ještě se přitom naučit cizí jazyk?
Chceš potkat spoustu zajímavých lidí?

Co program nabízí

 • Možnost strávit 2–12 měsíců v zahraničí.
 • Možnost načerpat nové zkušenosti.
 • Zajištění ubytování, kapesného, stravy a možnost absolvovat kurz cizího jazyka (nejčastěji jazyka země, kde budeš dobrovolnictví vykonávat).

Projekt hradí:

 • náklady na cestovné,
 • příprava,
 • zdravotní pojištění,
 • ubytování,
 • strava,
 • další náklady spojené s projektem,
 • kapesné.

FB stránka: https://www.facebook.com/edsdchoo

Erasmus +

 

Lesy České republiky, s. p.

Podpora integrace rodin s dětmi ze sociálně vyloučených romských lokalit

Cíl projektu:
Hlavním cílem bylo zlepšení situace rodin, a to zvláště rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pocházejících ze sociálně vyloučených romských lokalit, odstraňováním subjektivních i objektivních bariér bránících jim v přístupu ke vzdělání.

Projekt spočíval v komplexní sociální práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku a s jejich rodiči, s cílem připravit předškolní děti na úspěšný vstup do běžné mateřské školy či prvního stupně základní školy a pomoci vytvořit jim rodinné i mimoškolní zázemí, které by je motivovalo ke vzdělávání.

Naší snahou bylo:

 • usnadnit předškolním dětem a jejich rodičům vstup do běžné mateřské školy nebo prvního ročníku povinné školní docházky jejich systematickou přípravou a podporou;
 • posilovat hodnotu vzdělávání u dětí;
 • preventivně působit proti předčasnému odchodu žáků ze vzdělávacího systému podporou rodičů při řešení celkové sociální situace rodiny.

Projekt byl realizován ve dvou střediscích Diecézní charity ostravsko-opavské (dále jen DCHOO):

 • Vesnička soužití v Ostravě-Muglinově
 • Středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách

Cílovou skupinou byly rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku, se speciálními vzdělávacími potřebami, pocházející ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jednalo se o rodiny žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách na území Slezské Ostravy - z Vesničky soužití a jejího okolí (Liščina, Muglinov, Hrušov) a z lokality Kunčičky.

Terénní podpora rodin s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku byla realizována v rámci dvou registrovaných služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ dle § 65 zákona č.108/2006 Sb.

V průběhu roku 2017 bylo projektem celkem podpořeno minimálně 80 osob, z toho asi 30 dětí a 50 rodičů.

Aktivity projektu:

1)     Nákup vybavení sociálních pracovníků pro terénní práci

Sociální pracovníci byli vybaveni potřebnými pracovními prostředky pro efektivní terénní sociální práci:

 1. 2 ks notebooků
 2. 4 ks mobilních telefonních přístrojů SMART telefon

Notebooky sloužili k vyhledávání potřebných informací a zaznamenávání průběhu sociální práce přímo na místech, kde byla realizována, tedy především v domácnostech rodin s dětmi.

„Chytré“ telefony využili sociální pracovníci k rychlé orientaci v terénu, k vyhledávání informací a k operativní komunikaci mezi sebou.

2)      Komplexní sociální práce s rodinami předškolních dětí

Sociální pracovníci navštívili děti a jejich rodiče v domácnostech a připravovali rodiče i děti na změny související s nástupem do mateřské nebo základní školy, rozvíjeli kompetence rodičů při práci na rozvoji dovedností dětí.

Pracovníci působili na rozvoj schopností dětí dle individuální potřeby a dle domluvy s rodiči - kladli důraz na hygienické a sociální návyky, na rozvoj paměti, nácvik sebeobsluhy, jazykových schopností, logického myšlení, hudebního nadání, na rozvoj fyzických dispozic, hrubé i jemné motoriky, koordinaci pohybových dovedností apod. V prostorách Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách  a v prostorách Komunitního centra Vesničky soužití probíhala několikrát v měsíci setkání rodičů s dětmi s nabídkou besed, výtvarných aktivit a společných činností, které měli za cíl podpořit spolupráci mezi matkou/otcem a dítětem při běžných domácích činnostech.

Sociální pracovníci připravovali také společné aktivity dětí, s jejichž rodinami v terénu pracovali, s cílem podpořit jejich samostatnost a využívali motivační faktor zapojení se do dětského kolektivu. Pro tyto účely byl na každé setkání připraven speciální program.

3)      Komplexní sociální práce s rodinami dětí mladšího školního věku

Po nástupu dětí do ZŠ podporovali prvňáčky sociální pracovníci  - v případě potřeby a zájmu rodičů i v počátečním školním období. Pomáhali rodinám najít v domácím prostředí vhodný režim přípravy prvňáčka na vyučování, nastavili způsob komunikace se školou a porozumění jejím nárokům na žáka. Podporovali rodiče v řešení případných problémů dítěte v počátcích školní docházky, tak aby dítě bylo posíleno v pozitivním přístupu ke školním povinnostem, aby rostlo jeho sebevědomí a chuť se učit.

Sociální pracovníci podporovali rodiče také v jejich snaze o zlepšení celkové sociální situace rodiny, a to poskytnutím informací a doprovázením v komunikaci s relevantními institucemi.

Pro pohyb v terénu využívali pracovníci u aktivit č. 2 a 3 služební automobily.

4)     Kooperace na projektu

Sociální pracovníci obou sociálních služeb spolupracovali s mateřskými školami v nejbližším okolí sociálně vyloučených lokalit (MŠ Nástupní v Ostravě-Kunčičkách, MŠ Keramická). Obsahem spolupráce bylo několik společných aktivit během roku, při kterých získali děti možnost poznat prostředí mateřské školy.

Pracovníci udržovali také úzký kontakt se základními školami v lokalitách (ZŠ Škrobálkova - Kunčičky, ZŠ Pěší - Muglinov) a díky komunikaci s nimi byli schopni kvalitně připravit na zápis i ty děti, které mateřská škola z kapacitních důvodů nepřijala.

Cílem spolupráce bylo usnadnit dětem vstup do základní nebo mateřské školy, která už pro ně pak není velkou neznámou.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře Lesů České republiky, s. p.

LesyCR_horizontal_CMYK [Převedený]

Městský obvod Slezská Ostrava

KOMUNITNÍ AKCE 2020 v Ostravě-Kunčičkách

Cílem projektu byla realizace 4 komunitních akcí v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Akce byly organizovány komunitní skupinou Společná cesta, která působí v lokalitě již do roku 2014 a je tvořena aktivními obyvateli Kunčiček. Diecézní charita ostravsko-opavská tuto komunitní skupinu dlouhodobě podporuje a realizuje v této lokalitě komunitní práci. Cílem jednotlivých akcí byl rozvoj a zlepšování vztahů mezi obyvateli žijícími v lokalitě Ostrava-Kunčičky.

V rámci realizace projektu byly naplánovány čtyři tradiční komunitní akce: „Léto v proudu se Společnou cestou“, Letní kino, Dušičkový průvod, Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020.

Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílem projektu „Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ byla rekonstrukce nově připojených prostor nízkoprahového zařízení v Ostravě-Kunčičkách – Klubík Horizont, Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky - tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti. Díky realizaci vznikl prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.

Plánovaná úprava prostor přinesla další benefity jak klientům, tak zaměstnancům:

 • Lepší podmínky pro poskytování sociální služby (bezpečná a kvalitní podlaha, tepelný komfort, nový oddělený vstup pro klienty, prostor pro individuální práci aj.).
 • Lepší podmínky pro zaměstnance (nové WC pro zaměstnance, lepší zázemí – opravená kancelář aj.).

Projekt odstranil současné nedostatky prostor a poskytl uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i zaměstnancům Diecézní charity ostravsko-opavské lepší prostředí pro provozování sociální služby.

Projekt byl realizován v období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018.

Projekty byly spolufinancovány statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava.

Slezska

Moravskoslezský kraj

2021

2021

Rekonstrukce prostor Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Období realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo zlepšení kvality prostor pro poskytování sociální služby NZDM prostřednictvím rekonstrukce současného nevyhovujícího zázemí pro klienty (kuchyňka a WC).

Popis projektu:
V rámci projektu byla provedena rekonstrukce prostor sociální služby NZDM v Komunitním centru Vesničky soužití, které vznikly provizorní přestavbou a dnes již nejsou vyhovující, z důvodu technických problémů a náročného úklidu. Realizace projektu přispěla k vybudování nového plně funkčního zázemí pro klienty (kuchyňka a WC) s daleko lepšími vlastnostmi a s odpovídajícím hygienickým, tepelným i prostorovým komfortem.

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičky, Přívoz a Vítkovice

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu byla aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kunčičky-jih, Zadní Přívoz
a Vítkovice, která má za následek probuzení zájmu o společné záležitosti celé komunity
a schopnost definovat hlavní problémy v lokalitách.

Popis projektu:
Projekt navázal na projekt financovaný OPZ „Komunitní práce v Osadě míru“, který byl realizován v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Projekt měl dva hlavní záměry, kterými byly:
1. Zkušenosti, které tým získal během působení v lokalitě Ostrava-Kunčičky přenést do dalších SVL v Ostravě. Jedná se o SVL Zadní Přívoz (komunitní pracovnice zde působí od roku 2020) a nově do SVL Ostrava-Vítkovice.

 1. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel v SVL Ostrava – Kunčičky, která zde působí již
  7 let v další činnosti.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ v Komunitním centrum Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově (Klub Vesnička) a ve středisku Horizont v Ostravě-Kunčičkách (Klub Horizont).

Dílčí cíle:

 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů, zvýšit motivaci k hledání pozitivních alternativ chování, snížit počet uživatelů návykových látek a mladistvých pachatelů trestných činů.
 • Zlepšit integraci dětí do vzdělávacího procesu.
 • Osvojit základní křesťanské a společenské životní hodnoty.

Popis projektu:
Posláním služby je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí. V tomto prostoru jim mohou být sociální pracovníci nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru. Služba nabízí mnoho atraktivních volnočasových aktivit, ale i neformální vzdělávání pro cílovou skupinu.

Horizont – středisko sociální aktivizace

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin krizové situace rodiny a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině.

Popis projektu:
Služba Horizont – středisko sociální aktivizace realizuje aktivity zaměřené na sociální integraci rodin z cílové skupiny, zejména na podporu zajištění zdravého vývoje a rozvoje dětí. Služba nabízí širokou škálu aktivit např. základní sociální poradenství, terénní pomoc rodinám v každodenních situacích např. v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, školních povinností dětí apod. Dále nabízí také aktivity pro rodiny s předškolními dětmi, které připravují rodiče a děti na úspěšný vstup do mateřské školy a organizuje také besedy a setkání pro rodiče na různá témata.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny
  za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin neuspokojivé situace rodiny
  a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů u cílové skupiny.

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi klientům z Vesničky soužití a širokého okolí a také v lokalitě Ostrava-Michálkovice. Služba je poskytována především terénní formou, částečně však i ambulantní formou. Předností služby je dlouhodobý a komplexní přístup k celkové situaci rodiny. Služba zahrnuje škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů a pracuje s rodinou např. v těchto oblastech: finanční situace, vedení domácnosti, vztahové problémy, doprovody do institucí, hledání zaměstnání, zajištění adekvátního bydlení a další.

Sociálně-dluhová poradna – odborné sociální poradenství

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „odborné sociální poradenství“.

Dílčí cíle:

 • Pomáhat lidem v nepříznivé situaci orientovat se ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.
 • Informovat je o možnostech řešení své situace.
 • Překonat obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.
 • Zapojit možnosti a schopnosti klientů do řešení tíživé situace, tak aby se jejich nepříznivá situace vyřešila nebo alespoň zlepšila.

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na zajištění provozu Sociálně-dluhové poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu může vést s cílem, aby tyto těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili a v budoucnu byli schopni řešit své obtíže samostatně. Jedná se např. o řešení nezaměstnanosti nebo nedostatečnou orientaci na trhu práce, hrozící nebo faktickou ztrátu bydlení, zadluženost, rodinné problémy apod.

Šance domova – sociální rehabilitace

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „sociální rehabilitace“.

Dílčí cíle:

 • Zajistit realizaci sociální služby, která přispěje k sociálnímu začlenění osob v dlouhodobě nepříznivé situaci, z důvodu snížených kompetencí a nedostatku dovedností při péči
  o domácnost, plnění závazků apod. potřebných pro samostatný a plnohodnotný život.
 • Snížit výskyt patologických jevů v cílové skupině, prevence sociálního vyloučení.
 • Podpořit cílovou skupinu při šanci získat bydlení a zároveň i potřebné dovednosti k tomu, aby si je uměli udržet a mohli tak bydlet a žít samostatně, bez pomoci sociální služby.

Popis projektu:
Služba „Šance domova – sociální rehabilitace“ pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, kteří trpí nedostatkem dovedností a kompetencí potřebných k udržení bydlení, péči o domácnost, zajištění nezbytných potřeb pro plnohodnotný život. Služba dlouhodobě pracuje s klienty, kteří se nacházejí v bytové krizi, tj. bydlí v nevyhovujících podmínkách, hrozí jim ztráta bydlení, případně často bydliště mění. Cílem služby je především nácvik a osvojení si návyků a dovedností, které klientům umožní bydlení si udržet, pečovat o sebe i svou rodinu a domácnost.

Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc a distribuce pomoci potřebným lidem, kteří se nacházejí v tíživé situaci.

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na bezplatnou distribuci potravinové a materiální pomoci potřebným lidem, kteří jsou na hranici hmotné nouze. Jednalo se o klienty sociálních služeb DCHOO a jejich 11 oblastních Charit – Charita Český Těšín, Charita Frenštát pod Radhoštěm, Charita Frýdek-Místek, Charita Hrabyně, Charita Jablunkov, Charita Krnov, Charita Nový Jičín, Charita Ostrava, Charita Studénka, Charita sv. Martina a Charita Třinec. Potravinovou a materiální pomoc koncovým příjemcům rozdělovali sociální pracovníci jednotlivých služeb. Za příjem, skladování a distribuci potravin Charitám odpovídali techničtí pracovníci DCHOO.

Tyto projekty byly realizovány díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 logo_jpg

Starší realizované projekty

2020

Provozování skladových prostor pro potravinovou pomoc

Předmětem projektu byla bezplatná distribuce potravinové pomoci potřebným lidem, kteří jsou na hranici hmotné nouze. Jednalo se o klienty sociálních služeb Diecézní charity ostravsko-opavské (dále DCHOO) a jejich jednotlivých oblastních Charit.

Potraviny byly přijímány a skladovány ve skladových prostorách v Ostravě-Koblově. Potravinová pomoc byla postupně distribuována do jednotlivých středisek DCHOO a do 11 oblastních Charit: Charita Český Těšín, Charita Frenštát pod Radhoštěm, Charita Frýdek-Místek, Charita Hrabyně, Charita Jablunkov, Charita Krnov, Charita Nový Jičín, Charita Ostrava, Charita Studénka, Charita sv. Martina, Charita Třinec.  Potravinovou pomoc koncovým příjemcům rozdělovali sociální pracovníci jednotlivých služeb na základě zjištění potřebnosti.

V rámci projektu byl také pořízen pracovní oděv, obuv a pomůcky pro technické pracovníky zajišťující příjem a rozvoz potravinové pomoci. Byl pořízen také materiál na manipulaci s potravinami (např. krabice, balící materiál apod.).

Období realizace projektu bylo 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze

V lokalitě Ostrava-Kunčičky projekt navázal na předchozí projekt financovaný z OPZ „Komunitní práce v Osadě míru“ (1. 3. 2017–29. 2. 2020), s kterým měl shodné cíle: zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen SVL) v Ostravě-Kunčičkách.

Projekt měl dva záměry:

 1. Přenos zkušeností, které tým získal během realizace předchozího projektu do další SVL v Ostravě, konkrétně lokality Zadní Přívoz. Komunitní soc. pracovnice kontaktovaly osoby v lokalitě a mapovaly jejich problémy, jádrem této fáze byla aktivizace členů komunity. Ta vedla k participaci a ke zplnomocnění při řešení problémů a vzniku jádrové skupiny. Jádrová skupina byla podporována tak, aby se postupně stala hybatelem dalšího rozvoje komunity: bylo plánováno cca 10 setkání jádrové skupiny a setkávání s aktivními obyvateli v blízkých lokalitách, ve kterých rovněž probíhá komunitní práce, výměna zkušeností, povzbuzení.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel „Společná cesta“ v Ostravě-Kunčičkách, která vznikla během komunitní práce v minulosti a působí zde již 6 let. Bylo plánováno cca 20 setkání Společné cesty, týmová supervize skupiny (3 x 2 hodiny), 4 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu se soc. právní tématikou (zaměstnanost, exekuce, bydlení apod.) dle zájmu cílové skupiny, dvoudenní stáž aktivních obyvatel z obou SVL (5 osob) v partnerské organizaci Centrum Koburgovo v Trnavě, které vykonává komunitní práci v místní SVL (nebude financováno z dotace statutárního města Ostrava).

V obou SVL se uskutečnila řada komunitních aktivit, které vzešly od aktivních obyvatel (akce typu úklid, malování, instalace laviček, sečení trávy, sportovní, kulturní akce pro děti a rodiny, kontaktování externích subjektů (radnice – zajištění oprava investic v lokalitě, majitelé bytů – údržba domů a bytů a další).

Hlavní cíle projektu byly:

 • aktivizace obyvatel SVL Kunčičky-jih a SVL Zadní Přívoz;
 • vytvoření, udržení a personální stabilizace jádrových skupin v obou SVL;
 • pravidelná setkávání jádrové skupiny Společná cesta v SVL Kunčičky-jih a jádrové skupiny Zadní Přívoz;
 • 2 akce na zvelebení společných prostor v SVL;
 • 5 akcí na podporu komunity v SVL;
 • 4 jednání jádrové skupiny s aktéry mimo SVL;
 • rozvoj komunitních aktivit obyvatel v lokalitě;
 • zlepšení stavu domů a jejich okolí v lokalitě;
 • rozvoj samostatné orientace v základních občanských právech a povinnostech u cílové skupiny;
 • rozvoj schopnosti svá práva uplatňovat a své povinnosti plnit, lidé se naučí také brát své záležitosti do svých rukou, což v důsledku ovlivní i jejich soukromý život.

Období realizace projektu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020.

Výměna počítačového vybavení v internetové klubovně

V rámci projektu byly pořízeny 4 počítačové sestavy (včetně monitoru a dalšího příslušenství), které umožní zlepšení poskytovaných služeb a zlepší prostředí pro klienty v internetové klubovně v Komunitním centru ve Vesničce soužití. Nové počítačové vybavení usnadní klientům vyhledávání potřebných informací, vytváření a tisk dokumentů, zvládnutí problematiky uživatelské práce na PC, možnost seberealizace v komunikaci s úřady a institucemi, sebevzdělávání se a možnost komunikace s okolním světem.

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 20202019

Ukrajinský festival 2019

Snahou ukrajinského festivalu je zprostředkovat široké veřejnosti setkání s ukrajinskou kulturou a také místní kuchyní. Diecézní charita ostravsko-opavská (dále jen DCHOO) uskutečnila 29. června 2019 jeho čtvrtý ročník.

V rámci programu byla pro návštěvníky připravena hudební a taneční vystoupení, výstava fotografií a ochutnávka ukrajinské kuchyně. Proběhla hudební vystoupení hostů, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s Ukrajinou. Mezi účinkujícími byli umělci jak z Ukrajiny, tak z České republiky - ukrajinská menšina, žijící na území ČR (taneční soubory, folklórní hudební skupiny apod.). Festivalové dění se odehrávalo v centru Ostravy.

Do přípravy programu festivalu byla zapojena také naše ukrajinská partnerská organizace - Caritas Tyachiv a duchovní ze Zakarpatské Ukrajiny. Na organizaci festivalu se podíleli také dobrovolníci, bez nichž bychom festival, vzhledem k omezenému rozpočtu, nemohli realizovat.

Období realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 7. 20192018/2019/2020

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Předmětem projektu bylo poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tematické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem. Dětem je nabízeno také nízkoprahové doučování.

Období realizace projektu: roky 2018, 2019 a 2020.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Vesničce soužití v Ostravě-Muglinově a okolí. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů. Klientům nabízíme základní sociální poradenství - sociální pracovníci jsou k dispozici v terénu i v Komunitním centru Vesničky soužití v provozních hodinách. Kromě poradenství si zde mohou klienti sjednat svou zakázku se sociální službou. Mezi nejčastěji řešené problémy patří zejména exekuce nebo zadlužení, bytová situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod. Tuto formu pomoci využívá stále větší podíl klientů mimo Vesničku soužití.

Pro děti ve věku 3 – 7 let a jejich rodiče byl určen Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku, kde děti ve věku 3-7 let získávají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhal 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.

Pro dospělé osoby byly pořádány vzdělávací semináře a besedy na aktuální témata (finanční gramotnost, jak hospodařit, proč je vzdělání důležité apod.).

Období realizace projektu: roky 2018, 2019 a 2020.

Horizont - středisko sociální aktivizace

Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.)

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě-Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu bylo zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

Období realizace projektu: roky 2018, 2019 a 2020.

Šance domova - sociální rehabilitace

Sociální služba pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které se nacházejí v bytové krizi - tedy bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo zcela bezprizorně, s častými změnami bydliště. Nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Zpravidla po 2 letech bydlení v podnájmu s podporou služby Šance domova mohou klienti získat vlastní nájemní smlouvu; potom následuje půlroční "dohled" - méně intenzívní podpora sociální služby. Pak už klienti mohou žít dál samostatně, bez podpory sociální služby; mohou však také ve spolupráci pokračovat podle svých potřeb a osobních cílů.

Sociální pracovníci Šance domova pracují s motivovanými klienty na zlepšení jejich sociální situace, tak aby stabilizovali své příjmy a uměli řešit všechny své závazky a potřeby. U rodin s dětmi jde pak hlavně o zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Služba nabízí klientům intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházky a chování dětí, sousedského soužití, rodinných vztahů, lékařské péče; nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů apod.).

Období realizace projektu: roky 2018, 2019 a 2020.

Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství

Projekt poskytuje sociální službu „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede. Jedná se např. o tyto situace: nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce; hrozící nebo faktická ztráta bydlení; zadluženost; potřeba zorientovat se ve své situaci; rodinné nebo sousedské problémy; potíže při uplatňování svých práv aj.

Klientům pomáháme tím způsobem, že je provázíme jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě, zažádala naše poradna o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle § 390a insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Nabízíme zpracování a podávání návrhu na oddlužení klienta. Poradna je také registrovaná u Ministerstva spravedlnosti, jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí se složitější zakázkou, mohou v poradně využít bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

Výjimečnou službou, kterou naše poradna v rámci své činnosti poskytuje, jsou bezplatné terapie (jednotlivcům, rodinám, párům...). Terapie jsou určeny lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení (např. deprese, smutek z úmrtí blízké osoby, partnerské problémy atd.), se kterým si neví rady. Jsou poskytovány vyškoleným psychoterapeutem, který je jedním z našich poradců.

Svým rozmístěním poboček na území statutárního města Ostravy (centrum, Muglinov, Michálkovice) plní poradna roli dostupné nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

Období realizace projektu: roky 2018, 2019 a 20202018

Šance domova - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služba jako svou hlavní činnost realizuje program "Bydlení s doprovodným sociálním programem" (dále jen BDSP), který spočívá v práci s rodinami v bytové krizi, nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Sociální pracovnice budou s motivovanými rodiči pracovat na stabilizaci situace rodin, na řešení hlavních příčin jejich bytové tísně, a to především s ohledem na zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Program nabízí rodinám intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházka a chování dětí, sousedské soužití, pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů, rodinné vztahy, lékařskou péči apod.).

Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Jde to i jinak

Aktivity projektu byly zaměřeny na děti a mládež ze dvou sociálně vyloučených lokalit Ostravy, ve kterých Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě působí. Konkrétně jde o lokality v Ostravě-Muglinově a Ostravě-Kunčičkách.

Díky projektu se děti měly možnost účastnit výletů (Dinopark Doubrava, ZOO Ostrava, Malý svět techniky – U6, Landek park Ostrava, Miniuni Ostrava a další) a letní čtyřdenní pobytové akce ve Vrbně pod Pradědem. Jednotlivých akcí se účastnilo celkem 50 dětí. Tyto výlety a pobytové akce považujeme za účinnou formu působení na děti a mládež ve smyslu prevence společensky patologických jevů, jako jsou drogy, drobná kriminalita, rasismus, xenofobie apod. Díky výletům měly děti možnost strávit volný čas způsobem, který je pro ně přínosný a poznaly zajímavá místa Moravskoslezského kraje. Výlety napomohou do určité míry ovlivnit i postoje dětí a žebříček jejich hodnot žádoucím směrem, rozvíjet jejich sociální dovednosti a předcházet vzniku závadového chování.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v období 1. 5. 2018 – 31. 12. 2018.

Podpora profesního rozvoje pracovníků nízkoprah. zařízení pro děti a mládež

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje a osobních kompetencí pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež: Střediska Vesničky soužití (Klub Depo) a Střediska Horizont (Klubík Horizont).

Jedním z hlavních cílů naší organizace je poskytovat klientům kvalitní služby, je proto tedy důležité neustále prohlubovat a zvyšovat profesní odbornost pracovníků, a to zejména v oblastech, se kterými se setkávají při běžné práci s klienty.

Pro sedm pracovníků obou středisek byly uskutečněny vzdělávací aktivity a individuální a skupinové supervize. Tito pracovníci pracují s cílovou skupinou dětí a mládeže ve věku od 6 – 19 let především ze sociálně znevýhodněných rodin, často se jedná o rizikové skupiny dětí s výrazným výskytem sociálně patologických jevů (záškoláctví, děti a mládež ohrožené drogovou závislostí, delikventní mládež, mládež, která předčasně a neúspěšně ukončila školní docházku, nezaměstnaná mládež, apod.). Práce s touto cílovou skupinou je velmi náročná, pravidelné supervize a možnost profesního rozvoje jsou pro pracovníky důležitým nástrojem podpory a také prevencí vyhoření.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.2017/2018

Oprava střechy a kotelny v Komunitním centru

DCHOO provozuje Komunitní centrum ve Vesničce soužití (Ostrava-Muglinov, Betonářská 790/12) od jeho výstavby a kolaudace v r. 2002. Přesto, že se jedná o relativně nový objekt, již během prvních let provozu jsme se začali potýkat s množstvím závad. Projekt řešil odstranění dvou nejzávažnějších problémů - zatékání do střechy Komunitního centra a poruchy kotelny ústředního topení.

V budově Komunitního centra Vesničky soužití jsou poskytovány tři sociální služby: odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Realizace projektu zajistila zlepšení podmínek pro poskytování těchto sociálních služeb, a to jak pro klienty, tak pro pracovníky.

Opravy střechy ukončili ničení konstrukce budovy zatékáním a prodloužili její životnost, zmizely zavlhlé stěny a zabránilo se výskytu plísní. Dále se zamezilo výpadkům ústředního topení a nutnosti omezovat poskytování sociálních služeb v zimním období. Přidanou hodnotou je snížení spotřeby energií v důsledku rekonstrukce kotelny a použití technologicky vyspělejších kotlů. Rovněž střecha má po opravě lepší izolační vlastnosti, což se rovněž projeví úsporou energií.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018.

Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

DCHOO provozuje NZDM na adrese Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky od podzimu r. 2011. V té době poskytl prostory pro provoz zmíněné sociální služby MO Slezská Ostrava, a to v nově rekonstruovaném objektu. Brzy se však ukázalo, že prostory, které byly pro provoz NZDM určeny (cca 50m2), nestačí zájmu dětí z cílové skupiny. Proto jsme společně s MO hledali řešení, jak prostory rozšířit, a v loňském roce se naskytla příležitost pronajmout od MO pro potřeby NZDM sousedící prostory na stejné adrese, ve kterých se předtím nacházela provozovna krejčovství. Oba prostory se podařilo propojit a podlahová plocha NZDM se prakticky zdvojnásobila.

Připojené prostory však vyžadovaly další opravy a úpravy tak, aby mohly plnohodnotně sloužit klientům, protože trpí množstvím nedostatků (nerovnost podlah, stará dosluhující topná tělesa, výloha místo oken s úniky tepla, stejně tak stará netěsná a nefunkční kastlíková okna, nevhodné zázemí pro zaměstnance i pro individuální práci s klienty, staré netěsné vstupní dveře, elektroinstalace nevyhovující současným normám a přestože je prostor přízemní, není zajištěn bezbariérový přístup). Realizace projektu zajistila, aby i nově připojené prostory dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti, jako je tomu u již v minulosti rekonstruované části NZDM.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018.

Podpora profesního rozvoje pracovníků SAS Horizont

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje a osobních kompetencí pracovníků Střediska sociální aktivizace Horizont: 5 sociálních pracovníků, 1 pracovníka v sociálních službách a vedoucího střediska. Celkem se jedná o 7 pracovníků.

Tito pracovníci pracují s cílovou skupinou osob s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Práce s touto cílovou skupinou je velmi náročná, pravidelné supervize a možnost profesního rozvoje jsou pro pracovníky důležitým nástrojem podpory a také prevencí vyhoření.

V rámci projektu byly realizovány skupinové supervize a vzdělávací kurzy pro pracovníky a vytvořen informační leták a informační brožura Střediska Horizont.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

Slezská lilie 2017

Již sedmým rokem se v Ostravě uskutečnil mezinárodní křesťanský festival současné hudby Slezská lilie, který se konal ve dnech 8. 6. a 10. – 11. 6. 2017. Návštěvníci festivalu si mohli poslechnout to nejlepší ze současné hudby s poselstvím v podání americké reggae skupiny Christafari, polských MATE.O – TU, sboru Ostrava zpívá gospel či Voxela.

Hlavní program probíhal v sobotu 10. 6. 2017 na Náměstí Msgre. Šrámka a v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Festival zahájil poutavou talk show Zbigniew Czendlik, držitel ceny Magnesia litera 2017. Následovalo vystoupení Romana Dostála a Slávka Klecandra, kteří vytvořili svými komorně upravenými písněmi příjemnou atmosféru a zaplnili celý kostel. Vše pak završila Ellen Makumbirofa. Před katedrálou Božského spasitele se rozezněl sborový zpěv uskupení „Ostrava zpívá gospel“, netradičně také ve spojení s Lenkou Dusilovou. Vrcholem celého programu byl koncert skupiny Christafari, která ve večerních hodinách přilákala více jak 2 000 lidí.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2017 – 31. 7. 20172016

Pořízení osobního automobilu

V rámci projektu byl zakoupen automobil, který splňuje technické požadavky potřebné pro bezpečnou dopravu terénních pracovnic za klienty z dotčených částí města Ostravy, ale i pro dopravu a doprovod klientů do potřebných institucí. Realizace projektu umožnila to, aby terénní pracovnice mohly efektivně využívat svou pracovní dobu a neztrácely čas zdlouhavými přesuny. Zvýšená mobilita pracovníků přinesla i další efekty a úsporu času jak při práci s klienty (přesuny v terénu za klienty), tak při zajišťování dalších doplňkových činností, které jsou pro provoz soc. služby nezbytné (zajištění nákupů, vyřizování provozních záležitostí, apod.).

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 Slezská Lilie 2016

Šestý ročník mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie chtěl být letos lidem ještě blíž a tak se jeho program odehrával 11. a 12. června 2016 na větším počtu míst a pódií, než bylo v minulosti zvykem. Toto rozšíření zaznamenalo úspěch a pestrý program se těšil zájmu více než dvěma tisícům návštěvníků nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Právě zahraniční interpreti tvořili osu sobotního programu, který probíhal v kostele sv. Václava, v Avion Shopping Parku a na Náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy. Mluvené slovo i hudební program přilákal stovky posluchačů, nejzaplněnější však bylo náměstí před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, kde si příznivci kvalitní hudby vychutnali vystoupení polského pěveckého sboru TGD, slovenského objevu Simony Martausové a instrumentálně vyspělé keltské rockové kapely Iona z Irska. Závěr programu poté obstaral nezapomenutelný videomapping na průčelí katedrály. Neděle patřila tradičně hlavní kostelní scéně v Ostravě – Kunčičkách, které festival opět významně oživil. Příjemné setkání desítek rodin s dětmi a dalších mnoha set účastníků pak uzavřela svým vystoupením legenda undergroundové scény Roman Dragoun. Kromě již zmíněných interpretů vystoupili také Pavel Helan, Žamboši, Roman Dostál, Marabe, SBM, Adam Bubík a další. Velkému zájmu se těšily také přednášky zaměřené na pomoc v rodinných a manželských krizí, či povídání o službě potřebným lidem na Slovensku, kterého se pro velký loňský úspěch opět chopil P. Marián Kuffa. Festival Slezská lilie se konal pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava, a také místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát pomohl nevidomým v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. Ovšem služba tohoto domova nebyla jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkali. Prezentovány byly také další obecně prospěšné (nejen charitní) aktivity. Cíl festivalu, vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a pokusit se překonávat bariéry společenských předsudků nejen za pomocí hudby, se opět nadmíru podařilo splnit. Tentokrát tomu napomohlo i rozšíření festivalu, které se setkalo mezi návštěvníky s pozitivním ohlasem. Klidnou, přátelskou a radostnou atmosféru festivalu si mohli vychutnat také diváci TV Noe, na které běžel přímý přenos z této akce.

Projekt byl realizován v období 11. 6. 2016 – 12. 6. 2016 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Jde to i jinak

Aktivity projektu byly zaměřeny na děti a mládež ze dvou sociálně vyloučených lokalit Ostravy, ve kterých Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě působí. Konkrétně šlo o lokality v Ostravě-Muglinově a v Ostravě-Kunčičkách. Projekt umožnil realizovat celkem pět jednodenních výletů, dvě čtyřdenní pobytové akce, dvě třídenní pobytové akce a jednu dvoudenní pobytovou akci pro děti ze zmíněných sociálně vyloučených lokalit. Díky výletům mohly děti strávit volný čas způsobem, který byl pro ně přínosný, měly možnost poznat zajímavá místa Moravskoslezského kraje, jednodenní výlety navíc zábavnou formou obohatily znalosti dětí. Výlety do určité míry napomohly ovlivnit postoje dětí a žebříček jejich hodnot žádoucím směrem, rozvíjet jejich sociální dovednosti a předcházet vzniku závadového chování. Cílem projektu nebyly pouze jednorázové výlety, ale nastartování dlouhodobé preventivní práce s cílovou skupinou dětí a mládeže.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Kunčičky - Osada Míru

Cílem projektu bylo zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě Osada míru v Ostravě-Kunčičkách. Hlavním prostředkem k dosažení pokroku bylo zlepšení komunikace uvnitř sociálně vyloučené lokality, ale i směrem k partnerům mimo ni; samo vytváření prostorů pro komunikaci bylo důležitým výstupem projektu.

Záměrem projektu byla rovněž podpora a aktivizace obyvatel Osady Míru a udržení jádrové skupiny, získávání a motivování nových členů jádrové skupiny a rozšíření skupiny aktivně působících obyvatel v  lokalitě – předávání znalostí, hodnot, zkušeností a umění komunikace. Díky realizaci projektu se obyvatelé aktivně zapojili do řešení technických problémů bytů nebo domů s majitelem, zlepšilo se prostředí v domech a vytipovali se kontaktní osoby ve vchodech. Dalším výstupem projektu bylo uspořádání akcí komunitního typu pro budování vztahů a pro neformální setkávání (akce pro rodiny, pro rodiče s malými dětmi, sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé apod.). Hlavním cílem všech aktivit bylo sjednocení komunity obyvatel Osady míru a jejich podpora k aktivní participaci na řešení společných záležitostí.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.2015

Znám svá práva

Cílem projektu byla pomoc rodinám s dětmi, které se ocitli v sociálně ohrožující situaci, a to především pro nedostatečné právní povědomí o svých právech a povinnostech a pro nerespektování právních postupů v záležitostech rodiny. Projekt byl realizován v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky, kde Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje Středisko sociální aktivizace Horizont. Pracovnicí s rodinami řešili jejich aktuální problémy a navíc zvyšovali právní povědomí cílové skupiny.  Ve většině případů se jednalo o problematiku půjček a předcházení zadlužení, institutu oddlužení, zadluženosti související s bydlením (např. jak předejít vysokému vyúčtování za služby spojené s bydlením, drobné opravy v nájemním bydlení - co hradí nájemce a co pronajímatel, na co si dávat pozor při uzavírání nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám a co by mělo být obsahem nájemních smluv, jaké má pravomoci exekutor a jaká práva a povinnosti dlužník apod.) a oblasti zaměstnanosti (jaké jsou druhy pracovního poměru a na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy, co by mělo být obsahem pracovní smlouvy, jak vypadá pracovní pohovor apod.).

Projekt byl realizován v období 1. 6. 2015 – 31. 12. 2015 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Tyto projekty byly realizovány díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 logo_jpg

Nadační fond Avast

Pomoc s léčbou spánkové apnoe

Andrii Kosiur (32 let) trpí těžkou formou spánkové apnoe v následku poranění hlavy, kterou utrpěl během válečného konfliktu na východní Ukrajině. Tato nemoc způsobuje „výpadky dechu“ během spánku. U pana Kosiura se to stane až 108 krát za hodinu. Nejdelší pozastavení dechu bylo během vyšetření 22 sekund. Pro léčbu apnoe je potřeba, aby pan Kosiur spal s dýchacím přístrojem. Po vyšetření v nemocnici přístroj sice dostal, ale s tím, že jej musí zaplatit do několika měsíců. V opačném případě by dýchací přístroj musel vrátit a zaplatit jeho pronájem.

Panu Andrii se nedávno narodilo dítě. Pracuje jako svářeč a nemá dostatek prostředků na zaplacení této zdravotní pomůcky. Díky projektu se podařilo část přístroje uhradit a prodloužit tak lhůtu, do které je třeba doplatit plnou částku. Disponuje tak pro něj životně důležitým dýchacím přístrojem, což mu umožňuje v rámci možností vést normální život a usínat bez obav, že se následující ráno už možná neprobudí.

Projekt byl realizován v roce 2019 za finanční podpory Nadačního fondu Avast.

logo_cz-01

Nadační fond RESIDOMO

Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílem projektu „Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ byla rekonstrukce nově připojených prostor nízkoprahového zařízení v Ostravě -Kunčičkách – Klubík Horizont, Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti. Díky realizaci vznikl prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.

Plánovaná úprava prostor přinesla další benefity jak klientům, tak zaměstnancům:

 • Lepší podmínky pro poskytování sociální služby (bezpečná a kvalitní podlaha, tepelný komfort, nový oddělený vstup pro klienty, prostor pro individuální práci aj.) 
 • Lepší podmínky pro zaměstnance (nové WC pro zaměstnance, lepší zázemí – opravená kancelář aj.).

Projekt odstranil současné nedostatky prostor a poskytnul uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i zaměstnancům Diecézní charity ostravsko-opavské lepší prostředí pro provozování sociální služby.

Projekt byl realizován v období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018.

Projekt byl spolufinancován Nadačním fondem Residomo.

Nadacni-fond-residomo_rgb

Předškolní klub

Předškolní klub

Projekt byl zaměřen na odstraňování bariér dětí pocházejících ze sociálně vyloučených romských lokalit při přístupu ke vzdělávání. Tito žáci ani jejich rodiče nepovažují často vzdělání za hodnotu, která v budoucnu významně ovlivní jejich život.

Projekt se svými aktivitami snažil zvýšit připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ, rozvíjet jejich klíčové kompetence, schopnosti a dovednosti. Podpora byla směřována nejen k žákům, ale také rodičům, a to od předškolního věku, neboť motivující a podporující rodinné zázemí je základním prvkem úspěšnosti těchto dětí v počátečním vzdělávání.

Projekt spočíval v komplexní práci s předškolními dětmi a jejich rodiči s cílem připravit předškolní děti na úspěšný vstup do prvního stupně základní školy a pomoci vytvořit jim rodinné i mimoškolní zázemí, které by je motivovalo ke vzdělávání, a také k aktivnímu zapojování se do mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Hlavní cílovou skupinou byly děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče pocházející ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jedná se o příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit žijící na území Slezské Ostravy - z Vesničky soužití a jejího okolí (Liščina, Muglinov, Hrušov) a z lokality Kunčičky:

 1. předškolní děti ve věku 3 - 6 let
 2. rodiče předškolních dětí a těchto žáků
 3. školní děti

Tyto děti pocházejí ze sociálně slabých rodin (děti z neúplných rodin, děti drogově nebo jinak závislých rodičů, děti z rodin s nízkými příjmy, předlužených rodin aj.), z nichž mnohé jsou v evidenci OSPOD. Rodinné zázemí těchto žáků je většinou málo podnětné, rodiče je nemotivují ke vzdělávání, mnohdy nejsou schopni jim pomoci při zvládání probíraného učiva, neumí se s nimi "učit", často ani nejeví o školní výsledky svých dětí zájem, komunikace mezi školou a rodiči je problematická. Důsledkem je pak mnohdy záškoláctví dětí a předčasné opuštění ZŠ.

Aktivity projektu:

1) Terénní podpora rodin předškolních dětí

Terénní pracovnice navštěvovali děti a jejich rodiče v domácnostech, připravovali rodiče v souvislosti se školní docházkou jejich dětí, procvičovali dovednosti dítěte s dítětem a rodičem pod vedením pracovnice. Po nástupu dětí do ZŠ podporovali prvňáčky a jejich rodiče i v počátečním školním období.

2) Předškolní klub Horizont, Předškolní klub Vesnička soužití

Aktivita byla v každém předškolním klubu personálně zajištěna dvojicí pracovnic - pedagogický pracovník, asistent pedagogického pracovníka, které s dětmi a za účasti rodičů v prostorách Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách a v prostorách Komunitního centra Vesničky soužití realizovali ambulantní část projektu. Program probíhal třikrát týdně v pracovních dnech kromě prázdnin, a to od 7:30 do 11:30, po celou dobu realizace projektu.

Pracovnice působili na rozvoj schopností dětí dle individuální potřeby - důraz byl kladen na hygienické a sociální návyky, na rozvoj paměti, jazykových schopností, logického myšlení, hudebního nadání, na rozvoj fyzických dispozic, hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybových dovedností apod. Pro tyto účely byl na každé setkání připraven speciální program.

V průběhu roku byla pro děti a rodiče organizována celá řada fakultativních aktivit (ve spolupráci s městskou policií, hasiči, záchrannou stanicí, knihovnou, ZOO apod.).

3) Volnočasové aktivity

V rámci této aktivity jsme nabídli školním dětem obou středisek, ve kterých působí sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dále jen NZDM (Depo a Klubík Horizont), rozšíření nabídky o dvě volnočasové aktivity:

Základy angličtiny

Děti se pravidelně setkávali s angličtinou prostřednictvím zahraničních dobrovolníků, kteří v obou střediscích každoročně působí a jsou tak motivovány se anglicky učit. V rámci projektu jsme jim nabídli v obou místech realizace kurzy základů angličtiny.

Každý kurz měl kapacitu 6 dětí. V každém středisku byly uskutečněny 3 běhy kurzů: duben - červen, září - prosinec, leden - březen v rozsahu 1 hodina/týden. Podle zájmu dětí byly některé pozdější kurzy koncipovány jako navazující pro úspěšné absolventy kurzů základních.

Tvořivé dílny

Děti v obou místech realizace projektu projevili zájem o výtvarné aktivity v rámci NZDM, protože zde pracují kvalifikovaní výtvarníci, kteří dětem mohou zprostředkovat neobvyklé výtvarné techniky a podnítit je k rozvoji vlastní tvořivosti.

Těmto dětem byl vytvořen prostor pro rozvoj jejich talentu v kurzech pod vedením odborných lektorů v tvořivých dílnách Ateliér ve Vesničce soužití a Šikulové ve středisku Horizont. Každý kurz měl kapacitu 8 dětí. V obou střediscích se uskutečnili 3 běhy kurzů: duben - červen, září - prosinec, leden - březen v rozsahu 2 hodiny/týden.

5) Vytvoření strategie fundraisingu, supervize zaměstnanců

Jedná se o doprovodnou aktivitu na podporu naší organizace:

 • podpora fundraisingu - vytvoření Strategie a systému řízení fundraisingu DCHOO 2016-2020 a supervizi pracovníků realizačního týmu projektu.

Projekt byl realizován díky finančnímu grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fnno

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Statutární město Ostrava

2021

Otevřená budoucnost

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově (Klub Vesnička) a ve středisku Horizont v Ostravě-Kunčičkách (Klub Horizont).

Dílčí cíle:

 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů, zvýšit motivaci k hledání pozitivních alternativ chování, snížit počet uživatelů návykových látek a mladistvých pachatelů trestných činů.
 • Zlepšit integraci dětí do vzdělávacího procesu.
 • Osvojit základní křesťanské a společenské životní hodnoty.

Popis projektu:
Posláním služby je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí. V tomto prostoru jim mohou být sociální pracovníci nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru. Služba nabízí mnoho atraktivních volnočasových aktivit, ale i neformální vzdělávání pro cílovou skupinu.

Horizont – středisko sociální aktivizace

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin krizové situace rodiny a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině.

Popis projektu:
Služba Horizont – středisko sociální aktivizace realizuje aktivity zaměřené na sociální integraci rodin z cílové skupiny, zejména na podporu zajištění zdravého vývoje a rozvoje dětí. Služba nabízí širokou škálu aktivit např. základní sociální poradenství, terénní pomoc rodinám v každodenních situacích např. v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, školních povinností dětí apod. Dále nabízí také aktivity pro rodiny s předškolními dětmi, které připravují rodiče a děti na úspěšný vstup do mateřské školy a organizuje také besedy a setkání pro rodiče na různá témata.

Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny
  za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin neuspokojivé situace rodiny
  a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů u cílové skupiny.

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi klientům z Vesničky soužití a širokého okolí a také v lokalitě Ostrava-Michálkovice. Služba je poskytována především terénní formou, částečně však i ambulantní formou. Předností služby je dlouhodobý a komplexní přístup k celkové situaci rodiny. Služba zahrnuje škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů a pracuje s rodinou např. v těchto oblastech: finanční situace, vedení domácnosti, vztahové problémy, doprovody do institucí, hledání zaměstnání, zajištění adekvátního bydlení a další.

Sociálně-dluhová poradna

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „odborné sociální poradenství“.

Dílčí cíle:

 • Pomáhat lidem v nepříznivé situaci orientovat se ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.
 • Informovat je o možnostech řešení své situace.
 • Překonat obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.
 • Zapojit možnosti a schopnosti klientů do řešení tíživé situace, tak aby se jejich nepříznivá situace vyřešila nebo alespoň zlepšila.

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na zajištění provozu Sociálně-dluhové poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu může vést s cílem, aby tyto těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili a v budoucnu byli schopni řešit své obtíže samostatně. Jedná se např. o řešení nezaměstnanosti nebo nedostatečnou orientaci na trhu práce, hrozící nebo faktická ztráta bydlení, zadluženost, rodinné problémy apod.

Šance domova – sociální rehabilitace

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo poskytování registrované sociální služby „sociální rehabilitace“.

Dílčí cíle:

 • Zajistit realizaci sociální služby, která přispěje k sociálnímu začlenění osob v dlouhodobě nepříznivé situaci, z důvodu snížených kompetencí a nedostatku dovedností při péči
  o domácnost, plnění závazků apod. potřebných pro samostatný a plnohodnotný život.
 • Snížit výskyt patologických jevů v cílové skupině, prevence sociálního vyloučení.
 • Podpořit cílovou skupinu při šanci získat bydlení a zároveň i potřebné dovednosti k tomu, aby si je uměli udržet a mohli tak bydlet a žít samostatně, bez pomoci sociální služby.

Popis projektu:
Služba „Šance domova – sociální rehabilitace“ pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, kteří trpí nedostatkem dovedností a kompetencí potřebných k udržení bydlení, péči o domácnost, zajištění nezbytných potřeb pro plnohodnotný život. Služba dlouhodobě pracuje s klienty, kteří se nacházejí v bytové krizi, tj. bydlí v nevyhovujících podmínkách, hrozí jim ztráta bydlení, případně často bydliště mění. Cílem služby je především nácvik a osvojení si návyků a dovedností, které klientům umožní bydlení si udržet, pečovat o sebe i svou rodinu a domácnost.

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičky, Přívoz a Vítkovice

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu byla aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kunčičky-jih, Zadní Přívoz a Vítkovice, která má za následek probuzení zájmu o společné záležitosti celé komunity
a schopnost definovat hlavní problémy v lokalitách.

Popis projektu:
Projekt navazoval na projekt financovaný OPZ  „Komunitní práce v Osadě míru“, který byl realizován v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Projekt měl dva hlavní záměry, kterými byly:
1. Zkušenosti, které tým získal během působení v lokalitě Ostrava-Kunčičky přenést do dalších SVL v Ostravě. Jedná se o SVL Zadní Přívoz (komunitní pracovnice zde působí od roku 2020) a nově do SVL Ostrava-Vítkovice.

 1. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel v SVL Ostrava – Kunčičky, která zde působí již
  7 let v další činnosti.

 Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg

Starší realizované projekty

 

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze

V lokalitě Ostrava-Kunčičky projekt navázal na předchozí projekt financovaný z OPZ „Komunitní práce v Osadě míru“ (1. 3. 2017 – 29. 2. 2020), se kterým má shodné cíle: zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen SVL) v Ostravě-Kunčičkách.

Projekt měl dva záměry:

 1. Přenos zkušeností, které tým získal během realizace předchozího projektu do další SVL v Ostravě, konkrétně lokality Zadní Přívoz. Komunitní soc. pracovnice kontaktovaly osoby v lokalitě a mapovaly jejich problémy, jádrem této fáze byla aktivizace členů komunity. Ta vedla k participaci a ke zplnomocnění při řešení problémů a vzniku jádrové skupiny. Jádrová skupina byla podporována tak, aby se postupně stala hybatelem dalšího rozvoje komunity: bylo plánováno cca 10 setkání jádrové skupiny a setkávání s aktivními obyvateli v blízkých lokalitách, ve kterých rovněž probíhala komunitní práce, výměna zkušeností, povzbuzení.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel „Společná cesta“ v Ostravě-Kunčičkách, která vznikla během komunitní práce v minulosti a působí zde již 6 let. Bylo plánováno cca 20 setkání Společné cesty, týmová supervize skupiny (3 x 2 hodiny), 4 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu se soc. právní tématikou (zaměstnanost, exekuce, bydlení apod.) dle zájmu cílové skupiny, dvoudenní stáž aktivních obyvatel z obou SVL (5 osob) v partnerské organizaci Centrum Koburgovo v Trnavě, které vykonává komunitní práci v místní SVL (nebude financováno z dotace statutárního města Ostrava).

V obou SVL se očekávalo uskutečnění řady komunitních aktivit, které vzejdou od aktivních obyvatel (akce typu úklid, malování, instalace laviček, sečení trávy, sportovní, kulturní akce pro děti a rodiny, kontaktování externích subjektů (radnice – zajištění oprava investic v lokalitě, majitelé bytů – údržba domů a bytů a další).

Hlavní cíle projektu byly:

 • aktivizace obyvatel SVL Kunčičky-jih a SVL Zadní Přívoz;
 • vytvoření, udržení a personální stabilizace jádrových skupin v obou SVL;
 • pravidelná setkávání jádrové skupiny Společná cesta v SVL Kunčičky-jih a jádrové skupiny Zadní Přívoz;
 • 2 akce na zvelebení společných prostor v SVL;
 • 5 akcí na podporu komunity v SVL;
 • 4 jednání jádrové skupiny s aktéry mimo SVL;
 • rozvoj komunitních aktivit obyvatel v lokalitě;
 • zlepšení stavu domů a jejich okolí v lokalitě;
 • rozvoj samostatné orientace v základních občanských právech a povinnostech u cílové skupiny;
 • rozvoj schopnosti svá práva uplatňovat a své povinnosti plnit, lidé se naučí také brát své záležitosti do svých rukou, což v důsledku ovlivní i jejich soukromý život.

Otevřená budoucnost

Předmětem projektu bylo poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tématické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem. Dětem je nabízeno také nízkoprahové doučování.

Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí

Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Vesničce soužití v Ostravě – Muglinově a okolí. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů. Klientům nabízíme základní sociální poradenství - sociální pracovníci jsou k dispozici v terénu i v Komunitním centru Vesničky soužití v provozních hodinách. Kromě poradenství si zde mohou klienti sjednat svou zakázku se sociální službou. Mezi nejčastěji řešené problémy patří zejména exekuce nebo zadlužení, bytová situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod. Tuto formu pomoci využívá stále větší podíl klientů mimo Vesničku soužití.

Pro děti ve věku 3–7 let a jejich rodiče je určen Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku, kde děti ve věku 3-7 let získávají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhá 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.

Pro dospělé osoby jsou pořádány vzdělávací semináře a besedy na aktuální témata (finanční gramotnost, jak hospodařit, proč je vzdělání důležité apod).

Horizont - středisko sociální aktivizace

Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.)

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu bylo zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

Sociální rehabilitace

Předmětem projektu bylo provozování služby „Šance domova - sociální rehabilitace“. Služba pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které se nacházejí v bytové krizi - tedy bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo zcela bezprizorně, s častými změnami bydliště. Nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Zpravidla po 2 letech bydlení v podnájmu s podporou služby Šance domova mohou klienti získat vlastní nájemní smlouvu; potom následuje půlroční "dohled" - méně intenzívní podpora sociální služby. Pak už klienti mohou žít dál samostatně, bez podpory sociální služby; mohou však také ve spolupráci pokračovat podle svých potřeb a osobních cílů.

Sociální pracovníci Šance domova pracují s motivovanými klienty na zlepšení jejich sociální situace, tak aby stabilizovali své příjmy a uměli řešit všechny své závazky a potřeby. U rodin s dětmi jde pak hlavně o zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Služba nabízí klientům intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházky a chování dětí, sousedského soužití, rodinných vztahů, lékařské péče; nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů apod.).

Poradenské a informační centrum

Projekt byl zaměřen na poskytování sociální služby „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede. Jedná se např. o tyto situace: nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce; hrozící nebo faktická ztráta bydlení; zadluženost; potřeba zorientovat se ve své situaci; rodinné nebo sousedské problémy; potíže při uplatňování svých práv aj.

Klientům pomáháme tím způsobem, že je provázíme jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě, zažádala naše poradna o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle § 390a insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Nabízíme zpracování a podávání návrhu na oddlužení klienta. Poradna je také registrovaná u Ministerstva spravedlnosti, jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí se složitější zakázkou, mohou v poradně využít bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

Výjimečnou službou, kterou naše poradna v rámci své činnosti poskytuje, jsou bezplatné terapie (jednotlivcům, rodinám, párům...). Terapie jsou určeny lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení (např. deprese, smutek z úmrtí blízké osoby, partnerské problémy atd.), se kterým si neví rady. Jsou poskytovány vyškoleným psychoterapeutem, který je jedním z našich poradců.

Svým rozmístěním poboček na území statutárního města Ostravy (centrum, Muglinov, Michálkovice) plní poradna roli dostupné nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

Ukrajinský festival 2019

Snahou ukrajinského festivalu je zprostředkovat široké veřejnosti setkání s ukrajinskou kulturou a také místní kuchyní. Diecézní charita ostravsko-opavská (dále jen DCHOO) uskutečnila 29. června 2019 jeho čtvrtý ročník.

V rámci programu byla pro návštěvníky připravena hudební a taneční vystoupení, výstava fotografií a ochutnávka ukrajinské kuchyně. Proběhla hudební vystoupení hostů, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s Ukrajinou. Mezi účinkujícími byli umělci jak z Ukrajiny, tak z České republiky - ukrajinská menšina, žijící na území ČR (taneční soubory, folklórní hudební skupiny apod.). Festivalové dění se odehrávalo v centru Ostravy.

Do přípravy programu festivalu byla zapojena také naše ukrajinská partnerská organizace - Caritas Tyachiv a duchovní ze Zakarpatské Ukrajiny. Na organizaci festivalu se podíleli také dobrovolníci, bez nichž bychom festival, vzhledem k omezenému rozpočtu, nemohli realizovat

Projekt byl realizován 29. 6. 2019.

Slezská lilie 2017

Již sedmým rokem se v Ostravě uskutečnil mezinárodní křesťanský festival současné hudby Slezská lilie, který se konal ve dnech 8. 6. a 10. – 11. 6. 2017. Návštěvníci festivalu si mohli poslechnout to nejlepší ze současné hudby s poselstvím v podání americké reggae skupiny Christafari, polských MATE.O – TU, sboru Ostrava zpívá gospel či Voxela.

Hlavní program probíhal v sobotu 10. 6. 2017 na Náměstí Msgre Šrámka a v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Festival zahájil poutavou talk show Zbigniew Czendlik, držitel ceny Magnesia litera 2017. Následovalo vystoupení Romana Dostála a Slávka Klecandra, kteří vytvořili svými komorně upravenými písněmi příjemnou atmosféru a zaplnili celý kostel. Vše pak završila Ellen Makumbirofa. Před katedrálou Božského spasitele se rozezněl sborový zpěv uskupení „Ostrava zpívá gospel“, netradičně také ve spojení s Lenkou Dusilovou. Vrcholem celého programu byl koncert skupiny Christafari, která ve večerních hodinách přilákala více jak 2 000 lidí.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2017 – 31. 7. 2017.

SLEZSKÁ LILIE 2016

Šestý ročník mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie chtěl být letos lidem ještě blíž a tak se jeho program odehrával 11. a 12. června 2016 na větším počtu míst a pódií, než bylo v minulosti zvykem. Toto rozšíření zaznamenalo úspěch a pestrý program se těšil zájmu více než dvěma tisícům návštěvníků nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Právě zahraniční interpreti tvořili osu sobotního programu, který probíhal v kostele sv. Václava, v Avion Shopping Parku a na Náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy. Mluvené slovo i hudební program přilákal stovky posluchačů, nejzaplněnější však bylo náměstí před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, kde si příznivci kvalitní hudby vychutnali vystoupení polského pěveckého sboru TGD, slovenského objevu Simony Martausové a instrumentálně vyspělé keltské rockové kapely Iona z Irska. Závěr programu poté obstaral nezapomenutelný videomapping na průčelí katedrály. Neděle patřila tradičně hlavní kostelní scéně v Ostravě-Kunčičkách, které festival opět významně oživil. Příjemné setkání desítek rodin s dětmi a dalších mnoha set účastníků pak uzavřela svým vystoupením legenda undergroundové scény Roman Dragoun. Kromě již zmíněných interpretů vystoupili také Pavel Helan, Žamboši, Roman Dostál, Marabe, SBM, Adam Bubík a další. Velkému zájmu se těšily také přednášky zaměřené na pomoc v rodinných a manželských krizí, či povídání o službě potřebným lidem na Slovensku, kterého se pro velký loňský úspěch opět chopil P. Marián Kuffa. Festival Slezská lilie se konal pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava, a také místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát pomohl nevidomým v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. Ovšem služba tohoto domova nebyla jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkali. Prezentovány byly také další obecně prospěšné (nejen charitní) aktivity. Cíl festivalu, vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a pokusit se překonávat bariéry společenských předsudků nejen za pomocí hudby, se opět nadmíru podařilo splnit. Tentokrát tomu napomohlo i rozšíření festivalu, které se setkalo mezi návštěvníky s pozitivním ohlasem. Klidnou, přátelskou a radostnou atmosféru festivalu si mohli vychutnat také diváci TV Noe, na které běžel přímý přenos z této akce.

Putren Le Jakha-Open your eyes

Ve dnech 10. – 16. 10. 2016 Diecézní charita ostravsko-opavská poprvé v České republice pořádala mezinárodní konferenci s názvem Putren le Jakha-Otevři oči. V minulosti se tato konference konala v rakouském hlavním městě Vídni a ve španělské Barceloně. Konference v Ostravě se zúčastnilo 42 účastníků z 6 zemí a to konkrétně z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Rumunska a Španělska. Samozřejmostí, bylo složení účastníků v poměru romských a neromských. Tento meeting pro mládež sloužil jako odrazový můstek pro výměnu podnětů týkajících se rasismu, ale také jako posílení mladých lidí, kteří tuto situaci chtějí změnit. Konference byla zaměřena na různá témata, např. vzdělání a segregace ve vzdělávacím systému, sterilizace žen, zplnomocnění komunit, posílení mládeže aj. K těmto tématům bylo přistupováno ve dvou rozlišných formátech: Skupinová práce zaměřená na specifické aspekty obsahu (např. na situaci v různých zemích, které se účastní projektu) a souběžně probíhající workshopy na různá témata během celého týdne, které se pohybovaly od visuálního umění, videí a sociálních médií a flash mobu, jako metoda pro kreativní kampaň, po organizování tiskové konference a poznávání metod neformálního vzdělávání, které můžou později využít účastníci v jejich místní práci. Cílem projektu bylo posílení mladých účastníků v jejich aktivní účasti ve společnosti, zvláště pomoci jejich angažovanosti v otázce rasismu a exkluze. Cílem bylo také posílit jejich smysl pro iniciativu a zapojení se do běžných aktivit, ve kterých hrají důležitou roli a jež vytvářejí pocit, že jejich aktivní účast může přispět ke změně. Dalším z cílů bylo také posílení Romské komunity budováním kapacit mladých romský a neromských aktivistů.

Projekty byly realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg

Úřad vlády

2021

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičky, Přívoz a Vítkovice

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu byla aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kunčičky-jih, Zadní Přívoz a Vítkovice, která má za následek probuzení zájmu o společné záležitosti celé komunity
a schopnost definovat hlavní problémy v lokalitách.

Popis projektu:
Projekt navazuje na projekt financovaný OPZ  „Komunitní práce v Osadě míru“, který byl realizován v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Projekt měl dva hlavní záměry, kterými byly:

 1. Zkušenosti, které tým získal během působení v lokalitě Ostrava-Kunčičky přenést do dalších SVL v Ostravě. Jedná se o SVL Zadní Přívoz (komunitní pracovnice zde působí od roku 2020) a nově do SVL Ostrava-Vítkovice.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel v SVL Ostrava – Kunčičky, která zde působí již
  7 let v další činnosti.

 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Web_logo_Úřad vlády-06

Starší realizované projekty

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze

V lokalitě Ostrava-Kunčičky projekt navázal na předchozí projekt financovaný z OPZ „Komunitní práce v Osadě míru“ (1. 3. 2017 – 29. 2. 2020), se kterým má shodné cíle: zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen SVL) v Ostravě-Kunčičkách.

Projekt měl dva záměry:

 1. Přenos zkušeností, které tým získal během realizace předchozího projektu do další SVL v Ostravě, konkrétně lokality Zadní Přívoz. Komunitní soc. pracovnice kontaktovaly osoby v lokalitě a mapovaly jejich problémy, jádrem této fáze byla aktivizace členů komunity. Ta vedla k participaci a ke zplnomocnění při řešení problémů a vzniku jádrové skupiny. Jádrová skupina byla podporována tak, aby se postupně stala hybatelem dalšího rozvoje komunity: bylo plánováno cca 10 setkání jádrové skupiny a setkávání s aktivními obyvateli v blízkých lokalitách, ve kterých rovněž probíhá komunitní práce, výměna zkušeností, povzbuzení.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel „Společná cesta“ v Ostravě-Kunčičkách, která vznikla během komunitní práce v minulosti a působí zde již 6 let. Bylo plánováno cca 20 setkání Společné cesty, týmová supervize skupiny (3 x 2 hodiny), 4 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu se soc. právní tématikou (zaměstnanost, exekuce, bydlení apod.) dle zájmu cílové skupiny, dvoudenní stáž aktivních obyvatel z obou SVL (5 osob) v partnerské organizaci Centrum Koburgovo v Trnavě, které vykonává komunitní práci v místní SVL (nebude financováno z dotace statutárního města Ostrava).

V obou SVL se očekávalo uskutečnění řady komunitních aktivit, které vzejdou od aktivních obyvatel (akce typu úklid, malování, instalace laviček, sečení trávy, sportovní, kulturní akce pro děti a rodiny, kontaktování externích subjektů (radnice – zajištění oprava investic v lokalitě, majitelé bytů – údržba domů a bytů a další).

Hlavní cíle projektu byly:

 • aktivizace obyvatel SVL Kunčičky-jih a SVL Zadní Přívoz;
 • vytvoření, udržení a personální stabilizace jádrových skupin v obou SVL;
 • pravidelná setkávání jádrové skupiny Společná cesta v SVL Kunčičky-jih a jádrové skupiny Zadní Přívoz;
 • 2 akce na zvelebení společných prostor v SVL;
 • 5 akcí na podporu komunity v SVL;
 • 4 jednání jádrové skupiny s aktéry mimo SVL;
 • rozvoj komunitních aktivit obyvatel v lokalitě;
 • zlepšení stavu domů a jejich okolí v lokalitě;
 • rozvoj samostatné orientace v základních občanských právech a povinnostech u cílové skupiny;
 • rozvoj schopnosti svá práva uplatňovat a své povinnosti plnit, lidé se naučí také brát své záležitosti do svých rukou, což v důsledku ovlivní i jejich soukromý život.

Projekt byl realizován v období 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020.

Kunčičky - Osada Míru

Projekt byl pokračováním pilotního projektu MSK a v konkrétních činnostech především projektu DCHOO „Kunčičky - příjemnější a bezpečnější místo pro život“. Cílem projektu bylo podpořit aktivitu obyvatel ve prospěch vlastní komunity, podpořit je v dotažení plánovaných akcí a v důsledné cestě za vytyčenými cíli. Projekt byl také zaměřen na udržení dosavadních výsledků a rozvoj dalších aktivit vznikající jádrové skupiny obyvatel Osady míru i na aktivizaci a zapojení stále většího počtu obyvatel, kteří by následovali pozitivní příklady už zapojených účastníků, povzbuzeni jejich úspěchy (uklizený dům, příjemné prostředí na chodbách, příjemné chvíle na společných akcích).

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.

Projekty byly podpořeny Úřadem vlády České republiky.

logo_uřad_vlady