Odborná konference

Odborná konference

  • Událost se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Bc. Jiřího Navrátila, MBA.
  • Konference byla určena odborné veřejnosti z řad sociálních pracovníků, zaměstnavatelů, zadavatelů, vzdělavatelů apod.
  • K osobní účasti na konferenci a workshopech byla nutná předchozí registrace (z důvody kapacity sálu).
  • Konferenci bylo možné sledovat v den konání akce také živě online.

KONFERENCE ONLINE >>>
(Záznam z konference připravujeme a bude k dispozici na našich webových stránkách.)

 

PROGRAM

8:30 - prezence účastníků
9:00 - zahájení konference

Úvodní slovo

9:00

9:15

Mons. Martin David, apoštolský administrátor Diecéze ostravsko-opavské

Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany, Moravskoslezský kraj
Bc. Peter Hančin, referent pro sociální služby (koordinátor pro romské záležitosti), Moravskoslezský kraj

Přednášková část

9:30

Postavení neziskové organizace v síti sociálních služeb
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

10:00

Vesnička soužití – integrační model v praxi
Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí útvaru sociálního začleňování Diecézní charity ostravsko-opavské  
diskuze

10:30

coffee break

11:00

Proměny sociální práce v čase – změny v přípravě sociálních pracovnic a pracovníků
Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
diskuze

11:35

Idea charity a myšlení sociální práce
doc. Michal Opatrný, Dr. theol., vedoucí Katedry sociální a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
diskuze

12:10

Plánované legislativní změny
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně pro řízení Sekce rodinné politiky a sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí
diskuze

12:45

ukončení konference, občerstvení

Workshopy (13:30–14:45)

1/

Komunikace sociálních pracovníků
Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D., vědecká pracovnice Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

2/

Změny ve vnímání významu standardů kvality sociálních služeb
Mgr. Tomáš Ergens, DiS., metodik sociálních služeb Diecézní charity Brno, konzultant a lektor v sociálních službách

3/

Leadership v sociální práci
Mgr. Iveta Kowolová, sociální a komunitní pracovnice

ANOTACE

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Postavení neziskové organizace v síti sociálních služeb

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

Význam neziskových organizací v síti sociálních služeb stále roste. Jedním z důležitých kroků pro vývoj neziskového sektoru bylo nastavení transparentnosti aktivit či výdajů. Přesto se tato sféra stále setkává s překážkami, na jejichž odstraňování neustále pracuje. Jaké jsou největší bariéry na straně poskytovatelů sociálních služeb a jak neziskové organizace vnímají zadavatelé?

Ing. Miroslav Hodeček-08

Vesnička soužití - integrační model v praxi

Ing. Miroslav Hodeček
vedoucí útvaru sociálního začleňování Diecézní charity ostravsko-opavské             

Analýza představí vývoj modelu spolu soužití romského a neromského obyvatelstva v Ostravě aplikovaného v projektu Vesnička soužití, který Diecézní charita ostravsko-opavská realizuje již 20 let. Jak projekt zpětně hodnotí aktéři, kteří ovlivnili jeho vznik a vývoj?

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Proměny sociální práce v čase – změny v přípravě sociálních pracovnic a pracovníků

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Žijeme v dynamicky se měnící společnosti a sociální realitě. To je velkou výzvou jak pro sociální služby, tak pro celý sektor sociální práce...

Autor se v příspěvku zaměří na proměny ve způsobu i obsahu vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků tak, aby byli kompetentní flexibilně reagovat na potřeby lidí, se kterými pracují a poskytovali jim účinnou pomoc. Představí také návrh konceptu dalšího vzdělávání, který není založen na formálním plnění povinnosti, ale umožní všestranně přínosný, systematický a také oceněný rozvoj profesní kariéry.

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Idea charity a myšlení sociální práce

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
vedoucí Katedry sociální a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Praxe sociální práce často sází na tzv. eklektický přístup, který si sociální pracovníci intuitivně volí a stejně intuitivně ho i používají... 

Tato praxe si však nežádá nejen řemeslnou intuitivní rutinu, ale také zdůvodnění. Čím dál více musejí v současném společenském a ekonomickém kontextu sociální pracovníci i další pomáhající profese obhajovat užitečnost a potřebnost své práce. A nad to ještě podat zdůvodnění, že pomoc, kterou poskytují, poskytují správně a co nejlépe.Sociální pracovníci by proto měli umět svou pomoc obhájit jako věcně účinnou a eticky správnou. Tím více je taková obhajoba nutná pro práci organizací, jako jsou charity, diakonie a další neziskové organizace, často s výrazným ideovým ukotvením a zřetelným étosem. 

Charitativní myšlení je přitom často ještě více intuitivní, a ještě méně empiricky založené než myšlení v praxi sociální práce. Je také silně ideově zakotvené a vedené výrazně specifickým étosem caritas – agapé – lásky k bližnímu a diakonie – služby bližnímu. Je tedy dnes možné, přemýšlet a rozhodovat se jak sociální pracovník, a přitom být veden ideou charity a jejím étosem? 

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

Plánované legislativní změny

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
náměstkyně pro řízení Sekce rodinné politiky
a sociálních služeb

 

Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.

Komunikace sociálních pracovníků

Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
vědecká pracovnice Katedry sociální práce Fakulty sociálních

Workshop bude rozvádět diskuzi o potřebách a dovednostech v oblasti komunikace sociálních pracovníků. První část workshopu bude zaměřena na rámování tématu dovednosti v komunikaci sociálního pracovníka a druhá část participativní formou bude diskutovat potřeby sociálních pracovníků s cílem zvyšování komunikačních dovedností v různých kontextech sociální práce. 

Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Změny ve vnímání významu standardů kvality sociálních služeb

Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
metodik sociálních služeb Diecézní charity Brno, konzultant a lektor v sociálních službách

Během workshopu lektor nabídne několik úhlů pohledu na standardy kvality sociálních služeb a jejich význam. Přistoupí k reflexi různých způsobů vnímání standardů kvality a společně s účastníky prodiskutuje, jak se vnímání standardů kvality změnilo, co brzdí a co pomáhá naplnění účelu standardů v praxi sociálních služeb.

Mgr. Iveta Kowolová

Leadership v sociální práci

Mgr. Iveta Kowolová
sociální a komunitní pracovnice

Cílem workshopu je představení konceptu leadershipu v kontextu sociální práce. Společně s účastníky a účastnicemi workshopu se dotkneme vývoje teorií leadershipu, konkrétně posunu od rysového lídra ke kompetentnímu lídrovství reflektující sociální kontext. Nahlédneme na rozdíl mezi manažerem a lídrem v sociální práci a na to, jaké kompetence je dobré u lídrů a lídryň rozvíjet.

 

Na konferenci budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy, které mohou být následně použity k propagaci Diecézní charity ostravsko-opavské (např. na webových stránkách, sociálních sítích, ve výroční zprávě apod.). Berte prosím na vědomí, že svou účastí na konferenci vyjadřujete souhlas s jejich použitím pro uvedený účel. V případě dotazů týkajících se GDPR nás prosím kontaktujte: info@dchoo.charita.czDěkujeme za podporu našim partnerům

Děkujeme za podporu našim partnerům